projekty

Projekt „Działanie w CHMURZE” jest długofalowym i interdyscyplinarnym działaniem. Aktywności podejmowane w ramach projektu dotyczą szeroko rozumianego wsparcia działalności społecznej i obywatelskiej młodzieży.
Projekt trwa od 01.09.2021 do 30.09.2023.

Do kogo skierowany jest projekt?
1.       Szkoły ponadpodstawowe – 20 szkół
2.       Młodzież – 24 liderów/ek młodzieżowych

Działania zostały podzielone na II tury.
Szkoły ponadpodstawowe:
I tura - wrzesień 2021 - czerwiec 2022 (10 szkół)
II tura - styczeń 2023 - czerwiec 2023 (10 szkół)
Szkolenia dla liderów/ek młodzieżowych:
I tura - listopad 2022 - marzec 2023 (12 osób)
II tura - czerwiec 2023 - wrzesień 2023
(12 osób)

Przeczytaj regulamin projektu:
Regulamin projektu

#EDUKACJA
Warsztaty dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych. W każdej szkole przeprowadzimy warsztaty w ramach dwóch bloków tematycznych. Z każdego bloku tematycznego zorganizowane zostaną 4 warsztaty.

Blok I - Działalność społeczna i obywatelska - 4 warsztaty x 2 godziny lekcyjne
Warsztat pozwoli odkryć potencjał działalności społecznej i obywatelskiej jako drogi rozwijania swoich zainteresowań, realizowania marzeń i dzielenia się nimi z otoczeniem. Warsztat kładzie szczególny nacisk na działania społeczne i obywatelskie w okresie pandemii. Warsztat pokazuje inspirującą i motywującą siłę ale również obowiązki i odpowiedzialność związana z w/w działalnością. Rozwija twórcze i nieszablonowe myślenie o działalności społecznej i obywatelskiej oraz podsuwa metody pracy wolontariackiej przy zaangażowaniu własnych pasji.

Blok II - Hejt w internecie - 4 warsztaty x 2 godziny lekcyjne
Warsztat jest odpowiedzią na rosnące zjawisko hejtu w internecie oraz hejtu podczas pracy zdalnej. Dzięki warsztatowi młodzież dotknie tematu hejtu od strony osoby hejtującej oraz osoby hejtowanej. Wspólnie z uczestnikami/czkami przeanalizujemy prawdziwe przykłady hejtu oraz zastanowimy się nad sposobami reagowania. Warsztat skłania do refleksji oraz wyposaża w praktyczne narzędzia reagowania na hejt w internecie.

#MŁODZIEŻ
Cykl 104 godzin warsztatów dla liderów/ek młodzieżowych. 3 bloki szkoleniowe: obywatelski, aktywistyczny i dotyczący pracy metodą projektową. Coaching wspierający zaplanowane działania, w tym Coaching on the Job.
Blok obywatelski (32 godziny):
- Integracja
- Komunikacja w grupie
- Współpraca w grupie
- Teambuilding
- Kreatywność
- Asertywność

Blok aktywistyczny (40 godzin)
- Partycypacja społeczna
- Aktywizm i e-aktywizm na rzecz lokalnego środowiska
- Przeciwdziałanie wypaleniu aktywistycznemu

Praca metodą projektową (32 godziny)
- Etapy pracy projektowej
- Rola koordynatora/ki
- Podział zadań
- Realizacja projektu
- Metoda projektu

Indywidualny coaching (5 godzin)
Coaching zaplanowany w projekcie obejmuje 5 godzin spotkań z każdym liderem/ką.
Podczas sesji coach pracuje z uczestnikiem/czką projektu nad jego/jej indywidualnym celem związanym z udziałem w projekcie. Z każdą osobą zostanie przeprowadzonych 5 spotkań coachingowych (5 godzin lekcyjnych). Coaching będzie przestrzenią na poszukiwanie rozwiązań, budowanie motywacji, planowanie, rozpoznanie słabych i mocnych stron oraz realizację postawionego celu.

#DZIAŁANIE
Organizacja projektów lokalnych z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas warsztatów dla liderów/ek młodzieżowych. Działania społeczne i obywatelskie online oraz offline. Aktywności będące odpowiedzią na aktualną sytuacje społeczną oraz dostosowane do aktualnych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Liderzy/ki na organizację własnych projektów otrzymają fundusze w wysokości 1000,00 zł na grupę.

#APLIKACJA_MOBILNA
Rozwój aplikacji mobilnej na smartfony i tablety wspierającej działalność społeczną uczniów w szkołach średnich. Aplikacja jest narzędziem wspierającym koordynowanie działań wolontariackich i społecznych w szkołach, bazą ofert działań społecznych oraz multimedialnym łącznikiem pomiędzy uczniami a nauczycielami. Aplikacja mobilna będzie dostosowana do pracy zdalnej oraz warunków pandemii /postpandemii.

Celem projektu jest: Zmniejszenie wpływu pandemii koronawirusa na działalność społeczną i obywatelską grupy 444 osób (nauczycieli/ek, liderów/ek młodzieżowych, uczniów/ennic) poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod edukacyjnych, rozwój aplikacji mobilnej wspierającej działalność społeczną w szkołach, stworzenie partnerskich warunków do działań na rzecz społeczności lokalnej oraz realizacji projektów lokalnych w okresie 01.09.2021 - 30.09.2023.Pobierz regulamin projektu
Regulamin_projektu_AKCJA_4.0.pdf


Działania projektu opierają się na 4 filarach:

#APLIKACJA_MOBILNA
Stworzenie i przeprowadzenie pilotażu pierwszej w Polsce aplikacji mobilnej na smartfony i tablety wspierającej działalność społeczną uczniów w szkołach średnich. Aplikacja będzie narzędziem wspierającym koordynowanie działań wolontariackich i społecznych w szkołach, bazą ofert działań społecznych oraz multimedialnym łącznikiem pomiędzy uczniami a nauczycielami.

#EDUKACJA
Cykl 96 godzin warsztatów dla liderów/ek młodzieżowych. 3 bloki szkoleniowe: analogowy, społeczny, aktywistyczny 4.0. Warsztaty dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych. Coaching wspierający zaplanowane działania, w tym Coaching on the Job.

#AKTYWIZM
Organizacja projektów lokalnych z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas warsztatów. Działania społeczne i obywatelskie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w praktyce.

#TRADYCJA_VS_NOWOCZESNOŚĆ
Wykorzystanie internetowych narzędzi aktywistycznych i aplikacji multimedialnych do działań społecznych. Media społecznościowe w służbie działalności społecznej i obywatelskiej. Dziennikarstwo obywatelskie. Narzędzia ICT w pracy społecznej.

Celem projektu jest: Wzmocnienie aktywności społecznej i obywatelskiej grupy 144 osób (nauczycieli/ek, liderów/ek młodzieżowych, uczniów/ennic) poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, stworzenie aplikacji mobilnej wspierającej działalność społeczną w szkołach, stworzenie partnerskich warunków do wykorzystania nowoczesnych technologii na rzecz społeczności lokalnej oraz realizacji projektu lokalnego w okresie 01.04.2020 - 30.11.2020.

Działania zostały podzielone na dwa bloki: Szkolenia dla liderów/ek młodzieżowych oraz Szkoły

1. Szkolenia dla liderów/ek młodzieżowych
Szkolenia będą organizowane w formie zjazdów weekendowych oraz w formie webinariów. Każdy dzień będzie trwał 8 godzin lekcyjnych (6 godzin zegarowych), razem 12 dni. 9 dni zostanie zorganizowanych w formie szkoleń stacjonarnych oraz 3 dni w formie webinariów.
Na szkoleniach stacjonarnych zapewniamy obiad oraz catering. W przypadku przedłużającego się zagrożenia epidemiologicznego związanego z pandemią koronawirusa przewidujemy realizację części lub całości zajęć w formie online. Będziemy elastycznie reagować na zmieniającą się sytuację. Zajęcia online będą podzielone na spotkania po 4 godziny lekcyjne (3 godziny zegarowe).
Zajęcia dla liderów/ek młodzieżowych będą trwały w miesiącach czerwiec - wrzesień 2020. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony w czerwcu.

Program:
Szkolenie – blok analogowy (32 godziny lekcyjne):
- Integracja
- Komunikacja w grupie
- Praca i współpraca w grupie
- Teambuilding
- Kreatywność
- Asertywność

Szkolenie – blok e-społeczny (32 godziny lekcyjne)
- Aktywizm i e-aktywizm na rzecz lokalnego środowiska
- Partycypacja społeczna
- Formy i narzędzia aktywizmu
- Planowanie od podstaw własnego projektu aktywistycznego

Szkolenie – blok 4.0 (32 godziny lekcyjne)
- Internetowe narzędzia aktywistyczne
- Dziennikarstwo obywatelskie
- Media społecznościowe
- Bezpieczeństwo w sieci
- Aplikacje i programy multimedialne przydatne w działalności społecznej i obywatelskiej

Organizacja projektu lokalnego:
W kulminacyjnym punkcie projektu grupa będzie miała za zadanie zorganizowanie własnego projektu lokalnego z wykorzystaniem zdobytych wiadomości i umiejętności. Projekt lokalny będzie autorskim pomysłem grupy. Na realizację stworzonego projektu grupa otrzyma 1000,00 zł

Coaching
Coaching zaplanowany w projekcie obejmuje 5 godzin spotkań z każdym liderem/ką.
Podczas sesji coach pracuje z uczestnikiem/czką projektu nad jego/jej indywidualnym celem związanym z udziałem w projekcie. Z każdą osobą zostanie przeprowadzonych 5 spotkań coachingowych (5 godzin lekcyjnych). Coaching będzie przestrzenią na poszukiwanie rozwiązań, budowanie motywacji, planowanie, badanie słabych i mocnych stron oraz realizację postawionego celu.
2. Szkoły
- Stworzenie aplikacji mobilnej wspomagającej działalność społeczną i obywatelską na terenie szkół średnich. Na etapie rekrutacji zostanie wytypowanych 12 szkół w których zostanie przeprowadzony pilotaż aplikacji mobilnej.
- Webinarium dla nauczycieli/ek na temat przygotowania do pilotażu, omówieniu zasad współpracy, przedstawieniu harmonogramu i regulaminu, analizie funkcjonalności Aplikacji Mobilnej - Warsztaty dla uczniów/ennic pn. „Działalność społeczna i obywatelska” – 8h dla każdej ze szkół.
Program: działalność społeczna - co to jest?, wolontariat, prawa i obowiązki wolontariusza, jak organizować wydarzenia na rzecz pomocy innym, empatia, tolerancja i akceptacja, metody pracy wolontariackiej, proces zaangażowania w działania społeczne i obywatelskie, refleksja nad własną pracą
Do udziału w projekcie zapraszamy:
- 12 nauczycieli reprezentujących 12 szkół ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego
Kryteria rekrutacji: zatrudnienie w szkole ponadpodstawowej, zaangażowanie w działania społeczne i obywatelskie na terenie szkoły, chęć przystąpienia do pilotażu i wprowadzenia Aplikacji Mobilnej oraz organizacji bezpłatnych warsztatów społecznych i obywatelskich dla uczniów/ennic szkoły , zgoda dyrekcji, szkoła wiejska + 2 pkt, szkoła w małej miejscowości (poniżej 25 tys. mieszk.+ 1 pkt)
Rekrutacja dla szkół rozpocznie się w czerwcu 2020

- 12 liderów/ek młodzieżowych w wieku 16 – 30 lat z terenu gminy Lublin
Kryteria rekrutacji: wiek, działalność społeczna i/lub obywatelską (zaangażowanie), wiedza z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii, ocena pomysłu na działanie społeczne/obywatelskie, w przypadkach spornych kolejność zgłoszeń

Zgłoś się do projektu. Uzupełnij formularz zgłoszeniowy poniżej.
 

REKRUTACJA DO EDYCJI 2021/2022 ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

-------------------

Rozpoczynamy rekrutację dla szkół ponadpodstawowych!

Zapraszamy serdecznie do udziału w projekcie „Działanie w CHMURZE” skierowanym do szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego.

Projekt „Działanie w CHMURZE” dotyczy wsparcia działań społecznych, charytatywnych i obywatelskich na terenie szkoły oraz przeciwdziałania hejtowi w przestrzeni publicznej.

Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO. Wszystkie działania zaplanowane w projekcie są bezpłatne.

W ramach projektu oferujemy:

1. Warsztat - Działalność społeczna i obywatelska - 4 grupy x 2 godziny lekcyjne

Warsztat pozwoli odkryć potencjał działalności społecznej i obywatelskiej jako drogi rozwijania swoich zainteresowań, realizowania marzeń i dzielenia się nimi z otoczeniem. Warsztat pokazuje inspirującą i motywującą siłę ale również obowiązki i odpowiedzialność związana z w/w działalnością. Rozwija twórcze i nieszablonowe myślenie o działalności społecznej i obywatelskiej oraz podsuwa metody pracy wolontariackiej przy zaangażowaniu własnych pasji.

2. Warsztat - Hejt w internecie - 4 grupy x 2 godziny lekcyjne

Warsztat jest odpowiedzią na rosnące zjawisko hejtu w internecie oraz hejtu podczas pracy zdalnej. Dzięki warsztatowi młodzież dotknie tematu hejtu od strony osoby hejtującej oraz osoby hejtowanej. Wspólnie z uczestnikami/czkami przeanalizujemy prawdziwe przykłady hejtu oraz zastanowimy się nad sposobami reagowania. Warsztat skłania do refleksji oraz wyposaża w praktyczne narzędzia reagowania na hejt w internecie.

  • 3. Koszulka z nazwą projektu dla nauczyciela/ki
  • 4. Zaświadczenie o udziale w projekcie

W ramach projektu oferujemy przeprowadzenie warsztatów dla 8 grup. Nauczyciel wybiera/typuje osoby lub klasy, które wezmą udział w warsztatach.

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy przesłać skan formularza zgłoszeniowego na adres kontakt@fundacjatuitam.pl lub oryginał dokumentu na adres Fundacji Tu i Tam.

Rekrutacja trwa do 15.10.2020.

Formularz zgłoszeniowy w pdf 

Formularz zgłoszeniowy w word 

Regulamin projektu

 Rekrutacja dla szkół rozpocznie się w czerwcu 2020

- 12 liderów/ek młodzieżowych w wieku 16 – 30 lat z terenu gminy Lublin
Kryteria rekrutacji: wiek, działalność społeczna i/lub obywatelską (zaangażowanie), wiedza z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii, ocena pomysłu na działanie społeczne/obywatelskie, w przypadkach spornych kolejność zgłoszeń

Zgłoś się do projektu. Uzupełnij formularz zgłoszeniowy poniżej.
Stworzone w serwisie interankiety

Kamil Raczyński – Zawodowo i prywatnie od wielu lat zajmuje się działaniem na rzecz innych. Jako trener, animator, twórca i realizator projektów, przez lata nauczyłem się, że nawet najmniejsze aktywności, mogą powodować duże zmiany. Od przyjazdu do Lublina, staram się działać na rzecz miejsca, w którym mieszkam. Początkowo jako Koordynator Lubelskiej Grupy Amnesty International, obecnie jako Pracownik Polskiego Czerwonego Krzyża, gdzie zajmuje się współpraca ze szkołami i wolontariatem. Wiedzę zdobywałem min. na studiach podyplomowych z Prawa Humanitarnego na UW, pracując w Agendzie ONZ ds. Rozwoju , czy współpracując z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Każdy zrealizowany projekt motywuje mnie do kolejnych działań. Tak chyba narodził się pomysł naszej Fundacji. Wnoszę do tej organizacji wiedzę z obszaru realizacji projektów, praw człowieka, prawa humanitarnego oraz kilkuletnie doświadczenie związane z pracą i działaniem we współpracy z NGO. Wierzę, że ta pasja przełoży się na konkretne działania. Tu i Tam.

Joanna Ciepielewska – razem z Kamilem pracuje nad tym, by nasze pomysły, przekształcały się w konkretne działania. Od ponad 10 lat zawodowo spełniam się jako trenerka i coacherka. Wiedzę zdobywałam kolejno w Szkole Trenerów Biznesu Akademii Set, na Studiach Podyplomowych z Coachingu, oraz niezliczonej ilości szkoleń i warsztatów. Potem były setki godzin doświadczenia, zarówno w obecnej firmie (TUiR WARTA S.A.) jak i w organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych. Bliski jest mi rozwój, współpraca, działanie na rzecz innych i naszego otoczenia. Przez kilka ostatnich lat, wspólnie z Kamilem realizowaliśmy projekty i działania, aż zakiełkowała myśl, żeby zacząć to robić po swojemu. Według naszych wizji i pomysłów. Bardzo się cieszę, że ta myśl nabrała kształtu i działamy -Tu i Tam. Moją prywatną pasją i niewyczerpanym źródłem radości jest las.